Инструктивно-методические письма

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Об организации в 2021/2022 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования» (общая часть)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 «Особенности организации образовательного процесса при изучении учебного предмета „Искусство (отечественная и мировая художественная культура)“»

ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Аб арганізацыі ў 2021/2022 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі» (агульная частка)

ДАДАТАК 18 «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета „Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“»

Учебные программы

Вучэбныя праграмы

Учебные программы факультативных занятий

Рекомендации по организации образовательного процесса по учебному предмету

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету